Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Oddziały rewalidacyjno - wychowawcze

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym istnieją Oddziały Rewalidacyjno – Wychowawcze.
Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze są  formą  spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku  życia. Zajęcia odbywają się w odpowiednio dostosowanych i dobrze wyposażonych salach, w niewielkich 3-4 osobowych grupach w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Mogą być również  realizowane indywidualnie w wymiarze 10 godzin tygodniowo w domach dzieci. Praca z każdym uczniem oparta jest na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Umiejętności te ćwiczymy podczas codziennych zajęć usystematyzowanych
w odpowiednio po sobie następujących czynnościach. Tak przeprowadzane ćwiczenia dają naszym uczniom poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia są całkowicie dostosowane do możliwości uczniów, indywidualne metody, czas pracy wyznacza uczeń.

Zajęcia obejmują przede wszystkim:
  • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
  • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
  • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
  • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
  • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
  • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału
    w ekspresyjnej aktywności.
Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców dziecka oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wniosek powinien być złożony na piśmie
i podpisany przez obojga rodziców.