Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozumiane jest jako wczesne oddziaływanie rewalidacyjno – wychowawcze stymulujące rozwój, obejmujące potrzeby wychowawcze dziecka, z uwzględnieniem potrzeb rodziny. Jest to jeden z elementów, obok działań medycznych, wielospecjalistycznej, kompleksowej i skoordynowanej pomocy dziecku. W naszym Ośrodku funkcjonuje od 2008 roku. Terapię prowadzimy na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którą wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna w miejscu jego zamieszkania. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. Terapia dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, może być prowadzona także w domu rodzinnym.
Wczesnym wspomaganiem obejmuje się dzieci w wieku od 0 do ukończenia 7 roku życia, które są:

 • zagrożone nieprawidłowym rozwojem dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego,
 • opóźnione w rozwoju psychoruchowym lub upośledzone umysłowo lub/i z niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu różnych jednostek chorobowych,
 • wrodzonych wad rozwojowych układu nerwowego (np. przepukliny oponowo – rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 • zespołów chorobowych uwarunkowanych genetycznie w tym z aberracjami chromosomowymi (np. zespół Down
 • chorób metabolicznych układu nerwowego,
 • jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem jest upośledzenie umysłowe oraz upośledzenie umysłowe bez ustalonej etiologii,
 • jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem są trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • zespołów mikrozaburzeń czynności mózgu o ciężkim przebiegu,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta),
 • innych jednostek chorobowych wpływających na nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny,
 • zespołów padaczkowych,
 • wielorakich niepełnosprawności tzn. upośledzenia umysłowego ze sprzężoną niepełnosprawnością w zakresie słuchu, wzroku, ruchu i innych,
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii,
 • niewidome lub słabo widzące,
 • głuche lub słabo słyszące,wielorako niepełnosprawne.
W zakresie wczesnego wspomagania nasz Ośrodek proponuje zajęcia:
 • rozwijające zdolności poznawcze i komunikacyjne,
 • rozwijające funkcje wzrokowe, słuchowe,
 • rehabilitację ruchową,
 • terapię integracji sensorycznej (SI),
 • ćwiczenia usprawniające funkcje językowe,
 • rozwijające orientację i poruszanie się w przestrzeni,
 • ćwiczenia umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Pomoc w stosunku do rodziców może dotyczyć:

 •     udzielania informacji na temat specyfiki rozwoju małego dziecka z problemami,
 •     wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
 •     wzmacnianie więzi emocjonaknej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,
 •     rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,
 •     instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych,
 •     wprowadzania dziecka do grupy rówieśniczej w przedszkolu i szkole,
 •     zapoznawania z aktualnym systemem pomocy socjalnej,
 •     informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.

W Ośrodku można skorzystać ze specjalistycznej pomocy i porady:

 •     psychologa,
 •     pedagoga specjalnego (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog),
 •     logopedy,
 •     rehabilitanta ruchowego,
 •     terapeuty integracji sensorycznej

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, rehabilitant i inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracą zespołu koordynuje Dyrektor szkoły lub placówki, przy której zespół został zorganizowany, albo upoważniony przez niego nauczyciel. Nauczyciele i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program pracy rewalidacyjnej realizują zajęcia oraz we współpracy z innymi specjalistami (audiologiem, okulistą, ortopedą, pediatrą) przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.
Skład obecnego zespołu wczesnego wspomagania:
    mgr Sylwia Ćwiklińska – terapia psychologiczna
    mgr Izabela Starościc – terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna
    mgr Magdalena Nockowska – terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna
    mgr Anita Durczak – integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa
    mgr Izabela Kozieł – terapia logopedyczna
Kontakt:
tel. 44 732 67 76 lub 44 732 67 77
kom. 509157953 p. Izabela Starościc - konsultacje nieodpłatne